Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Serge VAN HOOF
Adres maatschappelijke zetel: Oude Booischotsebaan 31, 2820 Bonheiden
Telefoon: 015/528621
Ondernemingsnummer: 0744283176
RPR: Mechelen

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Sportsmemories. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar andere delen van deze website.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Heart Books, Oude Booischotsebaan 31, 2820 Bonheiden en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Sportsmemories (hierna genoemd de ‘gebruiker’). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

 • Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
 • Sportsmemories behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.
 • Een onlinebestelling wordt door Sportsmemories pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
 • De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Sportsmemories artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
 • Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of het buitenland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.
 • Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Sportsmemories geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Sportsmemories de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Sportsmemories zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Sportsmemories kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.
 • De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Sportsmemories. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Sportsmemories de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Sportsmemories slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.
 • De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Sportsmemories te melden. Klachten zullen door Sportsmemories in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Sportsmemories worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Sportsmemories steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
 • De gebruiker en Sportsmemories aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Sportsmemories door partijen worden aanvaard als bewijs.
 • De boekenbon is een betaalmiddel en kan ook online besteld worden voor verzending met de post of afhaling in de boekhandel.
 • Voor Ebooks geldt er geen retourrecht gelet op de onmogelijkheid om het doorsturen van de link die toegang geeft tot het Ebook ongedaan te maken

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sportsmemories of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Serge VAN HOOF, Oude Booischotsebaan 31, 2820 Bonheiden.

Beperking van aansprakelijkheid

Sportsmemories levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Sportsmemories kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Sportsmemories niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@sportsmemries.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Sportsmemories geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sportsmemories verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Mechelen.